Mona

€ 130,00
Canvas 25x 30 cm 
acrylic on canvas 
2024
In the vast silence of the universe, where stardust danced and planets performed their eternal dance, the question arose, "What is the moon really?" Some saw her as a celestial companion, a soothing presence in the night sky. Others, however, whispered in the shadows of doubt, tales of intriguing mysteries that surrounded her.Was the moon simply a planet, as many believed? Or did her nature go deeper than that? Perhaps she was a hidden treasure of knowledge, a cosmic computer that held the secrets of the universe. Or perhaps she was a forgotten spaceship, left behind by an ancient civilization that once traveled the stars.And then there were the stories about her inner being. Was the moon hollow inside, as some whispered? A mysterious void that hid her true nature from prying eyes?
But the most fascinating stories were those of her past, when she did not yet float high above the earth, but danced in a close embrace with her mother planet. Legends were born in those bygone eras, in which the moon played a role that defied human imagination.And then there was the question that continued to buzz through the ages: what was the moon's true influence on us humans? Was she here to throw us off balance, as some feared? To enchant and manipulate us as we related to the sun? Or was her presence merely a subtle reminder of the greater mysteries of the universe?In the shadow of these questions, under the shimmering stars and soft light of the moon, humanity continued to search for answers. For sometimes it is not the answers themselves that reveal true meaning, but the journey we take to find them. Available, € 130,-
 
(Dutch)
In de weidse stilte van het universum, waar sterrenstof dansde en planeten hun eeuwige dans uitvoerden, rees de vraag: "Wat is de maan werkelijk?" Sommigen zagen haar als een hemelse metgezel, een rustgevende aanwezigheid aan de nachtelijke hemel. Anderen, echter, fluisterden in de schaduwen van twijfel, verhalen van intrigerende mysteries die haar omringden.
Was de maan simpelweg een planeet, zoals velen geloofden? Of ging haar aard dieper dan dat? Misschien was ze een verborgen schat van kennis, een kosmische computer die de geheimen van het universum bewaarde. Of misschien was ze een vergeten ruimteschip, achtergelaten door een oude beschaving die ooit de sterren bereisde.
En dan waren er de verhalen over haar innerlijke wezen. Was de maan hol van binnen, zoals sommigen fluisterden? Een mysterieuze leegte die haar ware aard verborg voor nieuwsgierige ogen?  
Maar de meest fascinerende verhalen waren die over haar verleden, toen ze nog niet hoog boven de aarde zweefde, maar in een innige omarming met haar moederplaneet danste. In die vervlogen tijdperken werden legendes geboren, waarin de maan een rol speelde die de menselijke verbeelding tartte.En dan was er de vraag die door de eeuwen heen bleef gonzen: wat was de ware invloed van de maan op ons, mensen? Was ze hier om ons uit balans te halen, zoals sommigen vreesden? Om ons te betoveren en te manipuleren terwijl we aan de zon gerelateerd zijn? Of was haar aanwezigheid slechts een subtiele herinnering aan de grotere mysteries van het universum?In de schaduw van deze vragen, onder de glinsterende sterren en het zachte licht van de maan, bleef de mensheid zoeken naar antwoorden. Want soms zijn het niet de antwoorden zelf die de ware betekenis onthullen, maar de reis die we maken om ze te vinden.